Du är här

Om Vasa

ak0998: Långskogen 2

Vasa Stads fullmäktige har i sitt möte 18.12.2017 godkänt detaljplanen och detaljplaneändringen som berör Långskogens område norr om Stenskogsvägen i Runsor och Höstves byar i Vasa stad (Markanvändnings- och bygglagen 52 §).

BILAGOR

 

plankarta

planbeskriving

illustration

 

SKEDE

 

aktuell

utkast 13.8 – 27.8.2015

förslag 15.12.2016-16.1.2017

lagakraft 22.2.2018