Förbigå menyn

Gällande generalplaner

Det finns åtta generalplaner i Vasa som har vunnit laga kraft.

Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning. Den styr den allmänna placeringen av olika funktioner som bostäder, service, arbetsplatser och rekreationsområden samt samordnar funktionerna.

Generalplanen kan gälla hela kommunen eller ett visst delområde, och då kallas den delgeneralplan. (Källa: ymparisto.fi, 1.6.2015)

Generalplanerna i karttjänsten