Förbigå menyn

Mellanvägens småhusområde (ak1106)

Föremål för detaljplaneringen är ett icke-detaljplanerat område invid Mellanvägen, norr om Orrnäs, intill kommungränsen mellan Korsholm och Vasa. Området består av ett åkerområde och ett litet skogigt område. Det område som planläggs har inskränkts efter det ursprungliga, 7.4.2020 daterade programmet för deltagande och bedömning så att åkerområdena öster om Mellanvägen lämnades bort från planen på grund av risken för översvämning.

Målet är att planlägga småhustomter i enlighet med generalplanen och att förverkliga mål som ingår i grönområdesstrukturen 2030 och friluftsområdesplanen för Långfjärdens– Gamla Vasa kanals ådal i fråga om grönområden.

Ändringar i detaljplaneförslaget jämfört med utkastet:
  • Utvidgning av grönområdet mellan egnahemshustomterna och förlängningen av Söderbyvägen
  • Ersättande av de tre AO-tomterna söder om Flugsnappargatan med en AP-tomt
  • Precisering av bestämmelserna som gäller bebyggande av tomterna (takåsens riktning, byggmaterialen och färger, gårdsområden)

  1. Aktuell 14.4.2020

Beredare