Förbigå menyn

Södra stadsfjärden

Stig vid Södra Stadsfjärden. Bild Jan Nyman.

Södra Stadsfjärden ligger sydost om stadens centrum. Om man ser till hela lanskapets struktur är Stadsfjärden en vidsträckt havsvik i strandzonen. Söder om staden går den in som en lång tunga mot Toby-Laihela ås mynning. Fjärden är drygt 6 kilometer lång från Vasklot till åmynningen, men för fåglar är den inre, vassbevuxna delen viktigast. Förutom vass växer rikligt med blåsäv i Södra Stadsfjärden och på stränderna trivs både gråal och klibbal.

Stadsfjärdsleden

Stadsfjärdsstråket är en cirka 30 km lång friluftsled som har planerats runt Södra stadsfjärden. Sommaren 2022 togs det första avsnittet av leden i bruk, ett 7 km långt avsnitt som kallas Stadsfjärdsleden. Leden börjar vid Fiskstranden och fortsätter ända till Risö. Strösta delen av leden går på Vasa stads mark, men den sista delen av leden går på mark som förvaltas av Forststyrelsen.

Längs leden finns åtskilliga objekt som är intressanta både med tanke på deras historia och natur. De presenteras med totalt sexton (16) destinations- och naturskyltar. Längs leden finns även rast- och lägereldsplatser, badständer och bänkar. Leden är delvis belyst och i huvudsak tillgänglig ända till Fyrstenen, men har ändå några besvärliga backar. Intill leden, som man kan färdas pä till fots eller cykel, finns också en kanotled som går från Kronomagasinsstranden ända till Fyrstenen. Vid Abborrön finns även en paddlingsbrygga.

På Forststyrelsens mark kan man bekanta sig med Södra Stadsfjärdens fågelbestånd från fågeltornet på Rövarskär. Observationerna blir betydligt lättare med kikare eller tubkikare. Ut till Rövarskär går spångar genom vassen från Risön, där det finns en parkering. Man kan endast promenera till Rövarskär, spångarna är inte tänkta för cykel eller barnvagn. Vid fågeltornet finns en rastplats med eldstad. Vid Toby ås mynning finns också ett fågeltorn som man kan promenera till från parkeringen. Själva tornet är ändå inte tillgängligt, men det finns en brant ramp som leder dit.

Under vår- och höstflyttningen samlas bl.a. sjöfåglar och vadare för att rasta och söka föda vid Södra Stadsfjärden. På området kan man se doppingar, änder, gäss, tranor och vadare. På sommaren är det häckande fågelbeståndet i Södra Stadsfjärdens vassruggar och strandskogar artrikt. I vassruggarna häckar bl.a. sävsparv och sävsångare. Fåtaligare häckande arter är gräshoppssångare och skäggmes. I strandskogarna lever bl.a. järpe, sparvuggla, grönsångare, gärdsmyg, koltrast, näktergal och mindre hackspett.

På området är naturupplevelser möjliga under årets alla månader, men den bästa tiden för utflykter är mellan april och oktober.

Utsikt från Rövarskär. Bild Christine Bonn.