Förbigå menyn

Vöråstans verkstadsområde (ak1125)

DETALJPLANEFÖRSLAGET ÄR TILL PÅSEENDE 7.6-9.8.2024.
Planförslaget med bilagor hittas under rubriken ”Förslag 7.6-9.8.2024” vid nedre kanten på denna sida. Detaljplanens bakgrundsutredningar hittas från sidans nedre del under rubriken ”Bakgrundsutredningar”.

Anmärkningar på detaljplaneförslaget kan lämnas in senast 9.8.2024:
• per e-post: planlaggningen@vasa.fi
• till: Planläggningen, PB 2, 65101 VASA,
• eller till besöksadress Kyrkosesplanaden 26A

 Maskinverkstadsområdet är beläget vid havet alldeles intill stadskärnan. Det nuvarande fabriksområdet omvandlas i framtiden till en trivsam plats att bo, arbeta och tillbringa fritid på. Den historiska fabriksmiljön på området erbjuder möjligheter att skapa en särpräglad urban omgivning. Fabriksområdet, som idag är stängt, utgör skiljelinjen mellan tre stadsdelar: centrum, Vöråstan och Brändö. Målet är att området i framtiden fungerar som en länk mellan de olika stadsdelarna och starkare binder ihop rutplansområdet med strandzonen i centrum. Den byggda miljön varvas med grönområden så att staden ligger nära naturen och naturen nära staden.

Wärtsilä flyttar stegvis från och med hösten 2021 sin nuvarande verksamhet från Träskgatan till det nya produktutvecklings- och produktionscentret Smart Technology Hub i Vasklot. De sista av Wärtsiläs funktioner lämnar området uppskattningsvis 2025. I och med flytten blir ett område på över 10 hektar intill Vasa stadskärna ledigt för utveckling. I den gällande detaljplanen anvisas området som industriområde, vilket dock inte motsvarar dagens strategiska mål. I landskapsplanen anvisas området som område för centrumfunktioner och i delgeneralplanen för centrum som utredningsområde, vilket förutsätter omfattande bakgrundsutredningar som grund för det kommande detaljplanearbetet.

Största delen av utredningsområdet är i privat ägo. Gatu- och grönområdena samt Wärtsiläs parkeringsområden i Metviksparken ägs av Vasa stad. Om målen för ändringen av detaljplanen för den privatägda marken har avtalats genom ett intentionsavtal mellan staden och markägaren. Vasa stad gör upp utredningar i samarbete med markägaren. En del bakgrundsutredningar blev klara under 2021. I dem analyseras bland annat dagvatten på området, markens föroreningsgrad, områdets naturvärden och trafikmässiga tillgänglighet samt områdets förhållande till den omgivande stadsstrukturen. Även det gamla byggnadsbeståndets kulturhistoriska värden och nyttjandemöjligheter har undersökts.

Den egentliga detaljplaneringen inleds 2022. Den översiktsplan som kommer att tjäna som grund för detaljplanen började utarbetas 2021 och det arbetet fortsätter parallellt med detaljplanearbetet. På så sätt kan man i översiktsplanearbetet använda sig av den information och de idéer och åsikter som fås under detaljplaneprocessen.

I detaljplanearbetet undersöks områdets förändrade användningsändamål, dimensionering och helhetsstruktur. Målet är att åstadkomma en mångsidig och intressant stadsmiljö för dem som bor och arbetar på området men även att skapa mervärde för invånarna i Vasa centrum och andra som använder området. I översiktsplaneringsskedet granskas också möjligheten att dela in genomförandet i olika skeden och stegvis öppna området för offentlig användning. Även möjligheterna att använda byggnaderna på området undersöks. Det är viktigt att de nuvarande byggnadernas tillfälliga användning under ändringsprocessen beaktas och planeras. Tidsschemat för ändringsprocessen är bundet till Vasaregionens befolkningsutveckling.

Måltidtabell:
Detaljplaneringen inleds i början av 2022
Översiktsplaneringen klar år 2023
Detaljplaneringen klar år 2024

Wärtsilä flyttar stegvis från och med hösten 2021 sin nuvarande verksamhet från Träskgatan till det nya produktutvecklings- och produktionscentret Smart Technology Hub i Vasklot. De sista av Wärtsiläs funktioner lämnar området uppskattningsvis 2025. I och med flytten blir ett område på över 10 hektar intill Vasa stadskärna ledigt för utveckling. I den gällande detaljplanen anvisas området som industriområde, vilket dock inte motsvarar dagens strategiska mål. I landskapsplanen anvisas området som område för centrumfunktioner och i delgeneralplanen för centrum som utredningsområde, vilket förutsätter omfattande bakgrundsutredningar som grund för det kommande detaljplanearbetet.

Största delen av utredningsområdet är i privat ägo. Gatu- och grönområdena samt Wärtsiläs parkeringsområden i Metviksparken ägs av Vasa stad. Om målen för ändringen av detaljplanen för den privatägda marken har avtalats genom ett intentionsavtal mellan staden och markägaren. Vasa stad gör upp utredningar i samarbete med markägaren. En del bakgrundsutredningar blev klara under 2021. I dem analyseras bland annat dagvatten på området, markens föroreningsgrad, områdets naturvärden och trafikmässiga tillgänglighet samt områdets förhållande till den omgivande stadsstrukturen. Även det gamla byggnadsbeståndets kulturhistoriska värden och nyttjandemöjligheter har undersökts.

Den egentliga detaljplaneringen inleds 2022. Den översiktsplan som kommer att tjäna som grund för detaljplanen började utarbetas 2021 och det arbetet fortsätter parallellt med detaljplanearbetet. På så sätt kan man i översiktsplanearbetet använda sig av den information och de idéer och åsikter som fås under detaljplaneprocessen.

I detaljplanearbetet undersöks områdets förändrade användningsändamål, dimensionering och helhetsstruktur. Målet är att åstadkomma en mångsidig och intressant stadsmiljö för dem som bor och arbetar på området men även att skapa mervärde för invånarna i Vasa centrum och andra som använder området. I översiktsplaneringsskedet granskas också möjligheten att dela in genomförandet i olika skeden och stegvis öppna området för offentlig användning. Även möjligheterna att använda byggnaderna på området undersöks. Det är viktigt att de nuvarande byggnadernas tillfälliga användning under ändringsprocessen beaktas och planeras. Tidsschemat för ändringsprocessen är bundet till Vasaregionens befolkningsutveckling.

Måltidtabell:
Detaljplaneringen inleds i början av 2022
Översiktsplaneringen klar år 2023
Detaljplaneringen klar år 2024

  1. Aktuell 15.12.2021

  2. Godkänd

  3. Laga kraft

Tilläggsinformation