Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

Apip vilske

Morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

Med morgon- och eftermiddagsverksamheten strävar man efter att minska den tid som barnet tillbringar ensam utan en vuxens trygga närvaro och handledning före och efter skoldagen. Syftet är att erbjuda barnen en mångsidig, stimulerande och högklassig fritidsverksamhet och att lära dem social växelverkan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet en trygg fritidsplats medan föräldrarna är i arbetet eller studerar. Vasa stad ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning för elever i åk 1 och 2 samt för elever i andra årskurser som har ett beslut om särskilt stöd. I Vasa ordnas morgon- och eftermiddagsverksamhet under skoldagar minst 760 timmar (i genomsnitt 4h/dag) per läsår under tiden 8.00 –16.00. Verrksamheten är frivillig och avgiftsbelagd för familjerna. Familjerna har inte subjektiv rätt till morgon- och eftermiddagsverksamhet. Utöver grundläggande utbildningen erbjuds servicen, understödd av staden, av olika serviceproducenter. Verksamheten ordnas nästan enbart i skolorna. Verksamhetsenheterna är allt som allt 26, som alla har varsin ledare som ansvarar för verksamheten. I verksamheten deltar årligen ca 800 barn. Staden ordnar inte transporter till morgon- och eftermiddagsverksamheten och inte heller hem därifrån. Ett undantag är elever som omfattas av handikappservicelagen, för vilka ett specialomsorgsprogram har gjorts.
Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten görs för ett år åt gången elektroniskt via Wilma-programmet. Om verksamhetsgrupperna fattas beslut läsårsvis utifrån de ansökningar som inlämnats inom den utsatta tiden. Beslut om antagning skickas ut inom maj månad. Även ansökningar som inlämnats efter ansökningstiden beaktas, och platser beviljas om det finns rum i grupperna. Om man så önskar kan man köa för en plats. Till verksamheten kan man på särskilda grunder ansöka även mitt under verksamhetsperioden med ansökningsblanketten. Till serviceproducenternas (Steinerkoulu, Kristillinen koulu) verksamhet söker man med pappersansökan. Till Övningsskolans verksamhet sökerman via skolans eget elektroniska system. En plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet sägs upp skriftligen med en uppsägningsblankett. Vid uppsägning under hösten kan en fullständig befrielse från avgift fås endast på grund av flytt från orten eller en ekonomisk förändring i familjesituationen (bl. a. arbetslöshet, alterneringsledighet, moderskapsledighet). I annat fall tas hälften av verksamhetsavgiften ut efter uppsägningsmånaden. Om morgon- och eftermiddagsverksamhetens innehåll kan du läsa mera på Vasa stads sidor.
I Vasa tas för morgon- och eftermiddagsverksamheten en fast månadsavgift ut på 100 €/mån. I deltagaravgiften ingår ledd verksamhet, mellanmål, material samt försäkring. Befrielse från verksamhetsavgiften kan ges på ekonomiska eller sociala grunder. Befrielse från avgift söks på en blankett för ansökan om befrielse.

Nätservice

Wilma
Ansvarig person: